нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 (частина 9)

 

Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема: автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.08 (частина 9)

 

Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях автора:

1.          Яценко О. Д. Шляхом реконструкції : стилістична парадигма філософствування / О. Д. Яценко // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. „Філософія”. – Вип. 130. – Черкаси : Вид-во Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького, 2008. – С. 117 – 123.

2.          Яценко О. Д. Поетика та літературність – домінанти сучасного дискурсу / О. Д. Яценко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Філософія. Соціологія. Політологія. – Вип. 17. – Д. : Друкарня ДНУ, 2008. – С. 388 – 392.

3.          Яценко О. Д. Сутність та необхідність художнього стилю філософствування Платона / О. Д. Яценко // Вісн. Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. : наук. журн. – К. : Міленіум, 2009. – №2 – С. 19 – 23.

4.          Яценко О. Д. Полісемізм сучасного філософствування. Стиль без автора / О. Д. Яценко // Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наук. пр. / гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 79. – К., 2009. – С. 223 – 233.

5.          Яценко О. Д. Експресія філософського тексту: естетичні функції риторичних фігур / О. Д. Яценко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – Вип. XXII. – К. : Міленіум, 2009. – С. 64 – 70.

6.          Яценко О. Д. Естетизація сучасного соціокультурного життя / О. Д. Яценко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин федерації профспілок України. – Вип. 2. – К. : ТОВ „Видавництво Сталь”, 2009. – С. 31 – 36.

7.          Яценко О. Д. Естетизація повсякденності: сутність і наслідки / О. Д. Яценко // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності : зб. наук. пр. – Вип. 23 / відп. ред. : М. М. Бровко, О. Г. Шутов. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 221 – 228.

8.          Яценко О. Д. Проблема мови в філософії К. Апеля / О. Д. Яценко // Вісн. Акад. праці і соц. відносин федерації профспілок України. – Вип. 4. – К. : ТОВ „Видавництво Сталь”, 2009. – С. 41 – 44.

9.          Яценко О. Д. Історичні парадигми філософствування / О. Д. Яценко // Філософські дослідження : зб. наук. пр. Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. – Вип. 10. – Луганськ, 2009. – С. 248 – 257.

10.     Яценко О. Д. Відродження думкообразної цілісності міфу в есе / О. Д. Яценко // V Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. – Х. : ФОП „Петрова І. В.”, 2008. – С. 134 – 136.

11.     Яценко О. Д. Негація відповідальності як наслідок смерті автора / О. Д. Яценко // Украина в системе современных цивилизаций : трансформации государства и гражданского общества : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Одесса : ВМВ, 2008. – С. 98 – 100.

12.     Яценко О. Д. Літературність у філософському дискурсі / О. Д. Яценко // Дні науки філософського факультету – 2008 : Міжнар. наук. конф. (16 – 17 квіт. 2008 р.) : матеріали доп. та виступів. – К. : Вид.-полігр. центр „Київський університет”, 2008. – Ч. IV. – С. 56 – 57.

13.     Яценко О. Д. Сутнісні засади філософського тексту / О. Д. Яценко // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету). Дні науки філософського факультету – 2009 : Міжнар. наук. конф. (21 – 22 квіт. 2009 р.) : матеріали доп. та виступів. – К. : Вид.-полігр. центр „Київський університет”, 2009. – Ч. ІІІ. – С. 139 – 141.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Яценко О. Д. Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – естетика. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2010.

У роботі досліджено представлені в сучасній літературі типології парадигми філософствування та виявлено специфіку обраних критеріїв диференціації. Акцентовано необхідність застосування естетичного аспекту дослідження парадигм філософствування. Шляхом дискурсу понять „стиль” та „парадигма” впроваджено дефініцію поняття стилістичної парадигми філософствування, яка втілює діалектичну єдність оригінальності домінантних ідей, що складають її філософсько-світоглядний зміст, естетичну цінність способу їх презентації, сфокусованого в характеристиці літературності тексту. Визначено три основні історичні типи стилістичних парадигм філософствування: платонівську, кантіанську та ніцшеанську. Виявлено відповідні типи літературності, продуковані означеними парадигмами філософствування: семантичний, синтаксичний та прагматичний. Специфіка прагматичного типу літературності фокусує трансформаційні процеси, притаманні сучасній філософії та культурі, про що свідчить естетизація означених феноменів та їхній кризовий стан, що докладно обґрунтовано в тексті роботи. Як продуктивний крок в означеній ситуації запропоновано семіотико-лінгвістичну концепцію трансформації філософії К. Апеля.

Ключові слова: стиль, парадигма, філософствування, стилістична парадигма, літературність, естетизація, семантична літературність, синтаксична літературність, прагматична літературність.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов