нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 10 Філологічні науки ›› Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 (частина 4)

 

Поетичне моделювання прекрасного в українському фольклорі: традиційний ідеал: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.07 (частина 4)

Наукова новизна роботи продиктована обраним аспектом дослідження: вперше в українській фольклористиці системно розглянуто поетичне моделювання прекрасного у фольклорі, традиційний ідеал людини на рівні образів-персонажів із з’ясуванням впливу жанрової специфіки усної народної творчості та закономірностей функціонування світогляду, формуванням стрижневих рис ментальності спільноти. Простежено ряд особливостей ідеалізації дійсності у фольклорі та домінантних ознак у характеристиці героїв, у тім числі й героїв національних. Уперше порушено питання про образ покійної людини як ідеальної у зв’язку з пройденим нею земним шляхом, пошануванням культу предків, турботою про безсмертя.

 

Методологічною основою дисертації стали класичні праці вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі фольклористики, етнології, етнопсихології, психоаналізу, філософії, естетики, лінгвістики, в яких порушено проблеми ідеалу людини, суспільного ідеалу, менталітету, функціонування усної традиційної культури, естетики фольклору. 

Теоретичну основу для написання роботи забезпечили фундаментальні студії українських і зарубіжних учених, котрі досліджували феномен фольклору у зв’язку з мовою, мисленням, уявою, ціннісними орієнтаціями тощо. З українських дослідників це такі постаті, як М. Косто-маров, П. Юркевич, І. Нечуй-Левицький, О. Потебня, М. Драгоманов, І. Франко, М. Сумцов, М. Грушевський, Ф. Колесса, В. Перетц, В. Петров, Г. Ващенко, а також учені останніх десятиліть і сучасні: фольклористи, етнологи М. Грицай, О. Дей, М. Пазяк, М. Гайдай, Л. Дунаєвська, І. Денисюк, О. Таланчук, Р. Кирчів, С. Росовецький, Л. Копаниця, Н. Малинська, В. Давидюк, М. Гримич, О. Бріцина, О. Івановська, О. Кісь, психологи, педагоги, філософи М. Шлемкевич, М. Стельмахович, М. Парнюк, М. Попович, С. Кримський, В. Храмова, В. Янів, А. Баронін, Л. Шевцова, О. Стражний та ін. Із зарубіжних науковців варто назвати такі відомі імена: Дж. Фрезер, Е. Тайлор, З. Фройд, К.-Ґ. Юнґ, К. Леві-Строс, Е. Кассірер, А. ван Геннеп, Б. Малиновський, Е. Фромм, М. Еліаде, Р. Барт, Е. Сепір, Г.- Ґ. Ґадамер, Е. Нойманн, М.-Л. фон Франц, А. Дандес, Д. Саука, росіяни О. Веселовський, В. Пропп, О. Фрейденберг, М. Бахтін, М. Кравцов, В. Гусєв, А. Петрухін, Є. Мелетинський, К. Чистов, В. Анікін, О. Лосєв, В. Топоров, Г. Гачев, Л. Виноградова, С. Толстая, С. Неклюдов, Т. Левкієвська, Т. Агапкіна, білоруси А. Федосик, О. Морозов, Г. Барташевич, І. Крук та ін.

Практичне значення дисертації: можливість використання теоретичного матеріалу для подальших наукових розробок актуальних проблем «ідеал і фольклор», «світогляд і фольклор», «менталітет і фольклор», «психологізм фольклору», написання монографій, підручників, навчальних посібників для аспірантів, студентів, підготовки спецкурсів з фольклористики, етнології, етнопсихології у вищій школі.

Апробація результатів дисертації. Основні положення й результати   роботи апробовано на таких наукових конференціях: Міжнародній науковій конференції «Філологія в Київському університеті: історія та сучасність», присвяченій 200-річчю М. О. Максимовича (2004), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Фольклор і література в історичному розвитку та державотворенні України» (2005), IY Міжнародній конференції «Наукова та літературна спадщина П. П. Чубинського у державотворчих процесах України» (2006), Всеукраїнській науковій конференції «Тарас Шевченко: контекст європейський та національний» (2006), Всеукраїнській науковій ювілейній конференції «Концепція нації у творчості Івана Яковича Франка: До 150-річчя від дня народження» (2006), Y Всеукраїнських щорічних науково-практичних читаннях «Фольклор і література в історичному розвитку та державотворенні України», присвячених Павлу Чубинському (2007),  фольклористичних читаннях, присвячених пам’яті професора Л. Ф. Дунаєвської (2008, 2009).

         Дисертацію в повному обсязі та автореферат роботи обговорено,  схвалено й рекомендовано до захисту на засіданні кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де робота й виконувалась.

          Публікації. Основні положення дисертації,  результати і висновки проведеного дослідження висвітлено в чотирьох статтях, опублікованих у фахових виданнях, ліцензованих ВАК України, загальним обсягом 2,5 друк. арк.

Структура дисертаційної роботи. Праця складається зі вступу, трьох розділів, висновків, у яких викладено основний зміст дисертаційної роботи, та списку використаних джерел (297 позицій). Загальний обсяг дисертації складає 191 сторінку; із них 164 сторінки основного тексту.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов