нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 2)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 2)

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Макроекономічне прогнозування є важливим інструментом економічної політики на даному етапі економічних перетворень за умов пошуку нових шляхів та інструментів державного регулювання економічного і соціального розвитку країни, оскільки прогноз дає змогу виявити тенденції та закономірності економічної динаміки, визначити альтернативні шляхи, формувати політику ефективного управління економічними процесами.

Трансформаційні перетворення, що відбуваються в Україні обумовили потребу переходу від розроблення цільових прогнозів та планів до здійснення варіантних прогнозних досліджень розвитку економічної ситуації, що вимагало удосконалення існуючих і розроблення нових методів макроекономічного прогнозування відповідно до економічного ладу країни.

Проблемам методології і методики прогнозування показників ВВП на стадіях економічного відтворення в рамках розробки прогнозів економічного та соціального розвитку країни присвячено багато робіт українських вчених: В.Беседіна, Г.Бондаренко, Ю.Василенка, В.Вітлінського, В.Гейця, М.Гольцберга, І.Євдокимової, Б.Панасюка, Б.Кваснюка, А.Крушевського, М.Меламеда, І.Крючкової, М.Кузубова, І.Лук’яненко, М.Скрипниченко, Б.Щукіна та зарубіжних авторів, серед яких М.Горден, П.Кругман, Г.Тейл, Л.Тімберген, П.Пойхонен та ін., а також фахівців  Міністерства економіки України та Національного банку України.

Досвід зарубіжних наукових досліджень у цій сфері характеризується переважанням методичних підходів, що базуються на моделях країн з стабільною економічною ситуацією, які не враховують перехідні процеси, що ще мають місце в економіці України.

Віддаючи належне надбанням зарубіжних та вітчизняних вчених, слід відмітити, що основна увага в наукових працях приділяється, в основному,  прогнозуванню економіки у галузевому розрізі, а секторний аспект висвітлюється неповно, зосереджуючи основну увагу на нефінансовому (реальному) та фінансовому секторі економіки на стадії виробництва, у зв’язку з чим виникла необхідність в удосконаленні інструментарію та методів прогнозування ВВП на стадіях економічного відтворення у секторному розрізі на середньострокову перспективу в рамках методологічної бази СНР.

Актуальність та значимість вказаних проблем зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В дисертаційній роботі висвітлені результати наукових і прикладних досліджень, що проводились автором під час виконання планових науково-дослідних робіт НДЕІ за період 2004-2006 років за темами: “Розробка методології прогнозування показників ВВП за фазами відтворення (виробництво, утворення і розподіл доходів, кінцеве використання) та секторами економіки і видами економічної діяльності на середньо- та довгострокову перспективу” (2004-2005 рр., № державної реєстрації 0102U007283, особистий внесок автора – розроблення методології середньострокового прогнозування та здіснення прогнозу показників ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу); “Розробка методологічних основ аналізу і прогнозування основних макроекономічних показників за фазами відтворення і секторами економіки з урахуванням структурних зрушень і за умов реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку” (2006 р., № державної реєстрації 0102U007283, особистий внесок автора – розроблення методології прогнозування та здіснення прогнозу основних макропоказників за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу).

Автором щорічно в рамках планових науково-дослідних тем проводилися прогнозні розрахунки динаміки основних макроекономічних показників на основі методів і моделей, розроблених у процесі дисертаційного дослідження.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка методичних положень прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу з використанням методології СНР та інструментів економіко-математичного моделювання з їх апробацією в сучасній економічній практиці.

Згідно з метою дослідження в дисертаційній роботі були поставлені і вирішувалися такі завдання:

§ узагальнення теоретичних аспектів прогнозування макроекономічних показників на середньострокову перспективу;

§ визначення особливостей секторної структури ВВП та ролі макропоказників у відображенні економічного розвитку на основі методології системі національних рахунків;

§ узагальнення досвіду середньострокового прогнозування ВВП за секторами економіки;

§ удосконалення методології прогнозування показників ВВП на стадіях економічного відтворення у секторному розрізі на середньострокову перспективу та обґрунтування основних принципів побудови середньострокового прогнозу за фазами відтворення і секторами економіки;

§ розроблення методів прогнозування показників ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу;

§ здійснення прогнозу ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на 2007-2011 роки та їх взаємоузгодження на стадіях відтворення.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов