нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 3)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 3)

Об’єктом дослідження є валовий внутрішній продукт України в секторному розрізі.

Предметом дисертаційного дослідження є теоретичні, методичні та практичні питання щодо прогнозування валового внутрішнього продукту за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу.

Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження є положення сучасної економічної теорії, методологія системи національних рахунків, законодавчі й нормативні акти України щодо економічної і соціальної політики держави, наукові праці українських та зарубіжних учених і фахівців з питань методології і методики прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньостроковий період.

Інформаційною базою дослідження стали статистичні дані Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Національного банку України, Міністерства фінансів України, розрахунки НДЕІ, відповідні нормативно-правові акти України, українські та зарубіжні аналітичні матеріали, а також результати власних розрахунків.

Методологічною основою дослідження є економічна теорія та наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. У процесі наукового дослідження застосовані методи порівняльного економічного аналізу (при аналізі економічного розвитку ВВП за секторами економіки), економіко-математичного моделювання (при оцінці впливу факторів на макроекономічну ситуацію), експертних оцінок (у процесі підготовки сценарних умов прогнозу), прогнозування (при прогнозування можливих сценаріїв розвитку секторів та економіки в цілому в залежності від динаміки розвитку окремих макропоказників), логічного узагальнення результатів (при формуванні висновків), графічний метод (при побудові графіків і схем) та інші.

Наукова новизна одержаних результатів. В процесі проведеного дисертаційного дослідження отримано наступні результати, які складають його наукову новизну:

 

отримано вперше:

§ методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу, які об'єднані у відповідну модель, що охоплює етапи аналізу і підготовки інформації, прогнозування ВВП і його агрегатів за фазами відтворення (виробництва, формування і розподілу доходів, кінцевого використання доходів), прогнозування ВВП і його агрегатів за секторами економіки за фазами відтворення, перевірки і прогнозу цих показників за роками перспективи. Модель дозволяє здійснити взаємоузгодження результатів прогнозу з узагальнюючими показниками економічного розвитку в рамках СНР і визначення ризиків прогнозу. Розробка прогнозу за логічною схемою моделі сприятиме підвищенню комплексності прогнозування та обґрунтованості його результатів;

§ структурний метод прогнозування ВВП і його агрегатів за секторами економіки, що полягає у прогнозуванні показників інституційних одиниць через дослідження істотних структурних взаємозв’язків основних макроекономічних показників у розрізі секторів економіки. Він передбачає прогноз показників ВВП за секторами економіки на основі динаміки секторної структури у ретроспективному періоді із наступним збалансуванням структури методом пропорційного розподілення розбіжності. Цій метод дозволяє також врахувати цільові завдання по удосконаленню структурних зрушень між секторами економіки;

 

удосконалено:

§ метод мультимодельного прогнозування в частині його використання для прогнозування ВВП за фазами відтворення на середньострокову перспективу. В основу метода покладено прогнозування макропоказників за різними моделями (трендовими, факторними тощо) з послідуючою обробкою ряду отриманих даних (усуненням випадкових прогнозних значень) і розрахунком середньоарифметичних величин динамічного ряду. Останні, після відповідного аналізу, приймаються у якості результатів прогнозу;

§ методичні підходи щодо прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу із застосуванням балансових рівнянь системи національних рахунків, економіко-статистичних рівнянь та залежностей, які враховують вплив специфічних факторів, що формують обсяги ВВП секторів, загальну стратегію економічного розвитку та державної політики і взаємовплив показників секторів економіки через прямі та зворотні зв’язки між ними;

 

дістали подальшого розвитку:

§ основні принципи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки, суть яких полягає у застосуванні інструментарію, що враховує вплив передпрогнозної ситуації, напрями і заходи  економічної і соціальної політики на перспективу, а також у відображенні впливу структури, факторів та міжсекторних зв’язків на формування ВВП кожного сектору, узгодженні показників на стадіях економічного відтворення;

§ комплекс заходів економічної політики в контексті забезпечення стратегії соціально-економічного розвитку України, орієнтованої на стабільне економічне зростання у середньостроковому періоді з активізацією відтворювальних процесів, що базуються на структурно-технологічній модернізації вітчизняної економіки, регулюванні податково-бюджетної сфери та знаходженні необхідних пропорцій в соціально-економічній політиці з метою стабільного підвищення добробуту громадян України.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов