нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 5)

 

Методи прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки на середньострокову перспективу: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 (частина 5)

 

Основний зміст роботи

У першому розділі Теоретичні основи середньострокового прогнозування макроекономічних показників у секторному розрізі економіки розглянуто теоретичні аспекти прогнозування макроекономічних показників на середньострокову перспективу, узагальнено та проаналізовано основі методи прогнозування; визначено комплекс показників в системі національних рахунків, що мають бути використані при прогнозуванні ВВП в секторному розрізі, обґрунтовано особливості секторної структури економіки, а також узагальнено зарубіжний та український досвід макроекономічного прогнозування макропоказників на середньострокову перспективу.

Причиною наукового дослідження стало завдання поглиблення аналізу та прогнозування ВВП до рівня секторів економіки з метою підвищення обґрунтованості та якості макроекономічного прогнозування.

 

Світовою та українською практикою накопичено великий досвід прогнозування макроекономічних процесів, проте в Україні дотепер триває розроблення макроекономічних методів, що дозволили б адекватно умовам трансформаційних перетворень аналізувати та прогнозувати економічні процеси, на базі яких би приймались управлінські рішення уповноважених органів. І тому діюча в Україні система державного макроекономічного прогнозування потребує подальшого розвитку на основі врахування теоретичних і практичних підходів, які за багато років накопичилися в практиці країн з ринковим типом економіки.

 

Загалом, прогнозування відбувається шляхом використання системи методів та моделей, що найкраще розкривають об’єкт дослідження та сприяють досягненню поставленої мети. За оцінками вчених, налічується понад 200 різних методів прогнозування, однак на практиці використовуються як основні 15 – 20 методів. Серед сучасних методів прогнозування ВВП знайшли широке застосування в світовій практиці комплексні економетричні, багатофакторні та трендові моделі.

 

Агрегований показник ВВП вважається найпридатнішим для вимірювання кінцевих результатів економічної діяльності, оскільки більшість макропоказників є або його агрегатами (валовий випуск, проміжне споживання, оплата праці найманих працівників тощо), або розраховуються на його основі (чистий внутрішній продукт, національний доход, особистий доход, використаний доход та інші).

ВВП характеризує кількісні параметри економічного розвитку країни та його складові за етапами економічного обігу, оскільки відображає вартість кінцевих результатів економічної діяльності всіх інституційних секторів та галузей економіки за певний проміжок часу, що таким чином дає змогу розраховувати ВВП трьома методами (виробничим, розподільчим і витратним методом, відповідно – на стадії виробництва, розподілу та використання доходу), що має приводити до однакового результату і є яскравим підтвердженням цілісності теорії економічних систем та значимості даного показника в економічній практиці.

Секторний розріз ВВП дає змогу зробити більш глибокий та детальний аналіз економічного розвитку країни. З метою ґрунтовного аналізу ВВП за фазами відтворення пропонуються такі підходи підрахунку ВВП за секторами економіки:

ВВПв =

i – ПСi) + ЧПпр – ФП,                         (1)

де ВВПв – валовий внутрішній продукт на стадії виробництва, В – випуск товарів і послуг, ПС – проміжне споживання, ЧПпр –податки за виключенням субсидії на продукти, ФП – умовні послуги фінансових посередників;

ВВПд =

ОПi + (ІПв – ІСв) + ∑ВПЗДi,                    (2)

де ВВПд – валовий внутрішній продукт на стадії розподілу (утворення доходу), ОП – оплата праці найманих працівників, ІПв – інші податки на виробництво, ІСв – інші субсидії на виробництво, ВПЗД – валовий прибуток, змішаний доход;

 

ВВПвик = КСВдг + КСВнко + КСВзду(і) + КСВзду(к) + ВНок +   

 

              +ЗЗмок + Пц + (Е – І),                                          (3)

де ВВПвик – валовий внутрішній продукт на стадії використання, КСВдг – кінцеві споживчі витрати сектора домашніх господарств, КСВнко – кінцеві споживчі витрати сектора некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, КСВзду(і) – кінцеві споживчі витрати сектора загального державного управління (індивідуальні), КСВзду(к) – кінцеві споживчі витрати сектора загального державного управління (колективні), ВНок – валове нагромадження основного капіталу, ЗЗмок – зміна запасів матеріальних оборотних коштів, Пц – придбання за виключенням вибуття цінностей, Е – експорт, І – імпорт.

Наявність секторного розрізу ВВП на стадіях економічного обороту дозволить не тільки спрогнозувати загальну динаміку ВВП, а й врахувати динаміку розвитку окремого агрегату, що дасть змогу уникнути поверхневості прогнозних розрахунків.

У дисертації проаналізовано українські та зарубіжні моделі середньострокового прогнозування економічного розвитку в секторному розрізі. У зарубіжних дослідженнях проблемі середньострокового прогнозування ВВП за фазами відтворення і секторами економіки приділяється значна увага, що свідчить про актуальність даної проблеми, проте в Україні увага зосереджуються, в основному, на виробничому аспекті нефінансового сектора економіки.

Досліджені зарубіжні моделі макроекономічного прогнозування певною мірою забезпечують потреби у прогнозуванні секторного розрізу, проте пряме їх копіювання є неможливим в умовах української економки, оскільки зарубіжні моделі ґрунтуються на прогнозуванні збалансованої економічної системи, яка і у кризові періоди розвитку залишається доволі стабільною і таким чином, недостатньо уваги приділено таким факторам, як інвестиції, витратомісткість виробництва, рівень оподаткування, рівень інфляції, доходи і витрати бюджету, рівень доходів населення, темпи зростання ВВП тощо, що за умов незбалансованості економічних процесів та порушення макроекономічних пропорцій можуть спричиняти кардинальні зміни у прогнозному періоді.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов