нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 2)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 2)

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Трансформаційні процеси в національній економіці докорінно змінили економічне, правове та інформаційне середовище функціонування сфери торгівлі, що привело до залежності результатів її діяльності від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників та обумовило необхідність оцінки стану розвитку економічних систем різних рівнів. Суттєва увага приділяється торгівлі як самостійній ланці національної економіки, котра забезпечує робочими місцями близько чверті економічно активного населення і рівень зайнятості в якій щорічно зростає.

Дослідження ефективності функціонування сфери роздрібної торгівлі в ринкових умовах потребує обґрунтування і удосконалення організаційно-економічного механізму її розвитку з врахуванням комплексного та системного підходів, що дозволить приймати обґрунтовані рішення, створювати сприятливі умови для покращення економічних результатів її діяльності.

Вагомий внесок у розробку теоретичних і прикладних проблем розвитку роздрібної торгівлі та її впливу на розвиток регіональної економіки у трансформаційний період зробили українські та зарубіжні вчені: Андрющенко А., Антонюк Я., Апопій В., Бай С., Балабанова Л., Бланк І., Бутко М., Виноградська А., Власова Н., Геєць В., Голошубова Н., Гончарук Я., Лігоненко Л., Мазаракі А., Марцин В., Мащенко В., Омелянович Л., Смолін І., Садеков А., Ткачук О., Ушакова Н., Чехунов М., Аванесов Ю., Брагін Л., Данько Т., Котельникова З., Радаєв В. та інші.

Водночас не всі аспекти цієї складної та багатогранної проблеми з’ясовані та досліджені. Подальшого вивчення потребують питання структуризації та оцінки впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі як галузі вітчизняної економіки в сучасних умовах, комплексної її оцінки на регіональному та загальнонаціональному рівнях, використання сучасних інструментів аналізу та формування стратегії розвитку в перспективі.

Об'єктивна необхідність вивчення впливу трансформаційних процесів на сферу роздрібної торгівлі та удосконалення механізму її функціонування в ринковому середовищі визначають актуальність обраної теми дисертації, її практичну значущість, мету, конкретні завдання та напрями дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок досліджень пов’язаний з планами науково-дослідних робіт Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" за темами "Розроблення нормативів забезпеченості населення торговельною площею в магазинах" (номер державної реєстрації 0106U013023), "Програма розвитку районної кооперативної торгівлі" (номер державної реєстрації 0109U008409), "Економіко-організаційні аспекти функціонування малого бізнесу в Україні" (довідка № 45-31/12 від 22.02.2010 р.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних засад та розробка методичного інструментарію адаптації потенціалу торговельних систем до потреб внутрішнього ринку.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі сформульовано та вирішено такі завдання:

-          розкрити сутність, зміст та визначити потенційні можливості роздрібної торгівлі на регіональних ринках споживчих товарів;

-          охарактеризувати трансформації роздрібної торгівлі у відкритих економічних системах;

-          визначити методологічні засади оцінки потенціалу торговельних систем у складі регіональних господарських систем;

-          оцінити вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі на регіональному рівні;

-          дослідити динаміку структурних змін в роздрібному товарообороті окремих регіонів України;

-          проаналізувати тенденції розвитку матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі в період ринкових трансформацій та їх вплив на розвиток регіональної економіки;

-          розробити методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку роздрібної торгівлі на регіональному та загальнонаціональному рівнях;

-          обґрунтувати можливості використання рейтингових оціночних систем для формування регіональної стратегії розвитку роздрібної торгівлі;

-          розробити економіко-математичні моделі прогнозування розвитку роздрібної торгівлі у складі регіональних господарських комплексів.

Об’єктом дослідження є процес ринкової трансформації роздрібної торгівлі в умовах формування регіональних сегментів національної економіки.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади та прикладні аспекти функціонування роздрібної торгівлі регіонів в умовах трансформаційних змін.

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на системному підході до визначення економічних явищ, зокрема на фундаментальних положеннях економічної теорії, методології економічного аналізу, прийняття рішень. У процесі роботи над дисертацією для обґрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій використовувалися методи логічного та історичного підходів для розкриття сутнісних характеристик досліджуваних явищ, наукової абстракції, аналізу та синтезу, композиції та декомпозиції. Прикладні аспекти вивчались із застосуванням статистичних методів (статистичного спостереження, динамічного, порівняльного та структурного аналізу), методів системного та комплексного аналізу (для узагальнюючої оцінки розвитку роздрібної торгівлі і торговельної мережі регіонів та України), методу кореляційного аналізу (для визначення сили впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі країни), методу факторного аналізу (для визначення впливу чинників на величину результативних показників), матричного методу (для визначення позицій регіонів країни за показниками розвитку роздрібної торгівлі), методу аналітичного вирівнювання за рівняннями тренду (у процесі прогнозування показників розвитку роздрібної торгівлі і торговельної мережі окремих регіонів України).

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі акти Верховної Ради  України, Укази Президента України та офіційні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державного комітету статистики України, Антимонопольного комітету України, праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем функціонування та розвитку торгівлі, матеріали науково-практичних конференцій, довідкова і монографічна література, дані всесвітньої мережі Internet, власні аналітичні розрахунки. Обробка інформаційних матеріалів здійснювалась за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає в обґрунтуванні та розробці інструментарію активізації розвитку роздрібної торгівлі в регіональних господарських системах.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов