нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 3)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 3)

Основні положення дисертаційного дослідження, які визначають її наукову новизну та винесені на захист, полягають у наступному:

 

вперше:

запропоновано інструментарій комплексної оцінки розвитку роздрібної торгівлі, принципова новизна якого полягає у визначенні рівня міжрегіональних розбіжностей, міжрегіональної диференціації та векторів розвитку регіонів за обраними показниками розвитку роздрібної торгівлі;

 

удосконалено:

понятійно-термінологічний апарат сутності трансформаційних процесів у роздрібній торгівлі;

класифікацію форм роздрібної торгівлі, яка враховує нові критерії їх функціонування в умовах відкритої економічної системи;

класифікацію видів та етапи розвитку ринкової конкуренції в сфері торгівлі;

систему показників та критерії оцінки структурних змін роздрібного товарообороту та матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі;

механізм використання рейтингового ранжування для формування стратегії розвитку роздрібної торгівлі в регіонах;

 

набуло подальшого розвитку:

систематизація чинників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на розвиток роздрібної торгівлі в у відкритій економіці;

методика оцінки впливу інноваційних і соціальних процесів на підвищення якості управління підприємствами торгівлі у складі регіональних господарських систем;

моделювання і прогнозування показників розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні.

Практичне значення одержаних результатів полягає у подальшому дослідженні трансформаційних процесів та адаптації потенціалу торговельних систем до потреб внутрішнього ринку з метою визначення напрямів активізації розвитку роздрібної торгівлі в регіональних господарських системах, у використанні розроблених методологічних підходів в практиці управління внутрішньою торгівлею на загальнонаціональному і регіональному рівнях, що дозволяє діагностувати її стан та формувати стратегію розвитку.

Запропоновані в дисертаційній роботі висновки і рекомендації схвалені і впроваджені в практику діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження від 18.02.2010 р. № 25), Полтавської облспоживспілки (довідка про впровадження від 22.02.2010 р. № 22). Наукові результати дисертаційної роботи, що мають прикладний характер, використані в практиці діяльності підприємств торгівлі Полтавської області зокрема в процесі прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективної регіональної економіки.

Основні теоретичні положення наукового дослідження використано у навчальному процесі Вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" при розробці навчально-методичного комплексу з напряму підготовки "Товарознавство та комерційна діяльність" та викладанні курсів "Організація торгівлі", "Технологія торгівлі та послуг", "Комерційна діяльність", "Комерційні операції на ринку послуг", "Торговельні мережі", "Організація діяльності підприємства" (довідка про впровадження від 22.02.2010 р. № 45-32/12).

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні рекомендації та наукові результати викладені в дисертаційній роботі та оприлюднені у наукових виданнях України, отримані автором особисто. Серед наукових праць опублікованих у співавторстві: [5] автору належить визначення і класифікація форм торгівлі споживчими товарами, [10] автором визначені та проаналізовані тенденції розвитку роздрібної торгівлі України, [11] автором визначені тенденції розвитку роздрібної торгівлі споживчої кооперації, [12] автором досліджено стан та чинники розвитку мережної роздрібної торгівлі України, [13] автором проаналізовано стан та основні проблеми розвитку роздрібної торговельної мережі України.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати дисертаційного дослідження було оприлюднені на 12 міжнародних, міжвузівських науково-практичних конференціях, а саме: міжнародній науково-практичній конференції "Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу" (м. Київ, 2002. р), всеукраїнській науково-практичній конференції "Регіональні проблеми та перспективи розвитку сфери товарного обігу: теорія і практика" (м. Вінниця, 2003 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті" (м. Донецьк, 2004 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Структурна перебудова та інвестиційно-інноваційний розвиток торгівлі" (м. Львів, 2005 р.), міжнародній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та аспірантів кооперативних вузів країн СНД, присвяченій 175-річчю споживчої кооперації Росії (м. Москва, 2006 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Маркетинг в малому та середньому бізнесі" (м. Полтава, 2007 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Инновационные процессы в экономике и образовании" (м. Іжевськ, 2007 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку" (м. Полтава, 2008 р.), міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 95-річчю Російського університету кооперації "Управление торговлей: теория, практика, инновации" (м. Москва, 2008 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Пути повышения эффективности экономической и социальной деятельности кооперативных организаций" (м. Краснодар, 2009 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Динаміка сучасної науки-2010" (м. Софія, 2010 р.), міжнародній науково-практичній конференції "Східне партнерство -2010" (м. Пшемишль, 2010 р.).

 

Публікації. За темою дослідження опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 4,46  д.а., з них автору належить 3,98 д.а (з них 4 статті - у провідних фахових виданнях).

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 184 найменування, і додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 188 сторінок, містить 71 таблицю та 26 рисунків, 20 додатка на 60 сторінках.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов