нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 4)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 4)

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету та завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, відображено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів, надано інформацію про апробацію і основні результати дисертації у відкритому друці, наведено кількість публікацій за темою дисертації, подано структуру дослідження.

У першому розділі "Теоретико-методологічні засади трансформації торгівлі у відкритій економіці" на основі узагальнення теоретичних положень праць вітчизняних та зарубіжних вчених з напряму теми дисертаційної роботи розглядаються основні теоретичні положення щодо сутності трансформації та потенційних можливостей роздрібної торгівлі на регіональних ринках споживчих товарів, обґрунтовано методологічні засади оцінки потенціалу торговельних систем на регіональних ринках.

Автором доведено, що торговельна галузь відіграє надзвичайно важливу роль в економіці України. Акцентується увага на тому, що за своїм інституціональним значенням торгівля є своєрідним індикатором, який оперативно реагує на зміни соціально-економічної ситуації в країні та є ключовим фактором стабілізації внутрішнього ринку. В роботі підкреслюється, що в торгівлі виробляється близько 12 % валового внутрішнього продукту держави, зосереджено близько 25 % всіх зареєстрованих підприємств і організацій та близько 20 % всіх зайнятих в господарстві країни. Але, на відміну від розвинених країн, в Україні спостерігається неадекватна суспільна оцінка праці в торговельному сегменті економіки, що зменшує можливість кадрового забезпечення та спричиняє уповільнення її адаптації до вимог ринку, що постійно змінюються в глобалізованому світі.

В роботі наголошується, що перехід до ринкової економіки призвів до корінних змін організаційних форм та видів торгівлі в країні, що зумовило розширення її функцій щодо надання послуг виробникам та споживачам.

На основі опрацювання літературних джерел автором поглиблено зміст дефініції "трансформація", що дозволило стверджувати, що в Україні мали місце і продовжують відбуватися процеси міжсистемної трансформації, які призводять до становлення господарського устрою на якісно новій основі, що супроводжується галузевими, функціональними та інституціональними перетвореннями.

Автором доведено, що сутність процесу ринкової трансформації у сфері торгівлі України полягає у створенні її економічної, функціональної та соціальної структури, адекватної відкритому ринковому середовищу та у формуванні умов для ефективної реалізації її функцій в господарському житті країни.

Значну увагу в роботі приділено характеристиці тенденцій розвитку сфери торгівлі в процесі трансформації економіки. До них віднесено приватизацію, роздержавлення і комерціалізацію підприємств, створення нових видів об’єднань та організаційно-правових форм, кардинальну зміну соціальних форм торгівлі в структурі роздрібного товарообороту, нерівномірність платоспроможного попиту населення, деформацію джерел надходження товарної маси та послаблення взаємозв'язку торгівлі і вітчизняного виробництва, недостатній розвиток прогресивних форм обслуговування, посилення інтеграційних процесів та розвиток мережевої торгівлі.

У другому розділі „Аналіз трансформаційних процесів в роздрібній торгівлі в умовах посилення інтеграційних процесів” оцінено вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі регіонів, проаналізовані структурні зміни в роздрібному товарообороті, визначено інноваційно-інвестиційну складову формування потенціалу роздрібної торгівлі на регіональному рівні.

Проведені дослідження дозволили визначити ступінь впливу на розвиток роздрібної торгівлі таких зовнішніх чинників, як: інфляція, сукупний попит та грошові доходи населення, споживання населенням матеріальних благ, виробництво товарів, виробництво господарствами населення сільськогосподарської продукції, імпорт товарів.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов