нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 9)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 9)

 

ВИСНОВКИ

 

 

У дисертаційному дослідженні розглянуто теоретичні, методичні та практичні аспекти розвитку роздрібної торгівлі України в період ринкових перетворень, запропоновано організаційно-економічний механізм комплексної оцінки розвитку роздрібної торгівлі. У процесі дослідження вирішено та досягнуто встановленої мети.

Результати проведеного дослідження дозволили сформулювати такі висновки та узагальнення.

1. Доведено, що сутність торгівлі в цілому можна визначити як особливу діяльність людей, яка пов'язана зі здійсненням актів купівлі-продажу і являє собою сукупність специфічних технологічних та господарських операцій, які спрямовані на обслуговування процесу обміну. Визначено, що радикальні зміни в національній економіці розпочалися з торгівлі і в значній мірі забезпечуються її розвитком. Головною особливістю розвитку сфери роздрібної торгівлі під час ринкових перетворень виявилося те, що кризові явища мали менш значні негативні наслідки, ніж в оптовій торгівлі та реальному секторі економіки. Під впливом факторів розвитку внутрішнього ринку зазнали певних змін форми торгівлі, на основі яких уточнено класифікацію видів роздрібних торговельних підприємств.

2. На основі узагальнення і систематизації наукових джерел, зарубіжної та вітчизняної практики в роботі досліджено сутнісно-змістовні аспекти трансформації, виявлено неоднозначність підходів до створення понятійного апарату та трактування процесів, які відбуваються у сфері торгівлі. Зокрема, в Україні продовжують відбуватися процеси міжсистемної трансформації, які призводять до становлення господарського устрою на якісно новій основі, супроводжуючись галузевими, функціональними та інституціональними перетвореннями.

3. Успішне функціонування роздрібної торгівлі забезпечує зміцнення інституціональних основ ринкової економіки країни через розвиток сучасних форм підприємництва, вільної конкуренції. Демонополізація і приватизація створили умови для формування конкурентного середовища в торгівлі. Для торгівлі України, особливо для роздрібної, характерний ринок з висококонкурентною структурою. Дослідження виявили, що однією з проблем розвитку конкурентного середовища в роздрібній торгівлі є значна диференціація регіонів за продуктивністю праці. Однак торгівля має значний конкурентній потенціал, ефективне використання якого позитивно впливатиме на підвищення конкурентоспроможності економіки країни.

4. Функціонування сфери торгівлі відбувається під дією зовнішніх і внутрішніх чинників, які мають неоднакову силу впливу. Систематизовано і виокремлено зовнішні чинники, які є визначальними при формуванні політики управління підприємством та сферою торгівлі в цілому. Результати проведених досліджень виявили нестабільність макросередовища роздрібної торгівлі. Визначений загальний коефіцієнт нестабільності змін в основних сегментах макросередовища торговельної сфери України засвідчує, що найбільшою нестабільністю за досліджуваний період характеризувались зміни споживчих цін та реальної заробітної плати. Внутрішні чинники зумовлені специфікою здійснення господарсько-фінансової діяльності підприємствами і організаціями роздрібної торгівлі.

5. Дослідження структурних змін в розвитку роздрібного товарообороту виявило домінування приватної форми торгівлі у формуванні роздрібного товарообороту, зменшення частки роздрібного товарообороту підприємств в загальному обсязі обороту роздрібної торгівлі, зростання частки непродовольчих товарів в загальній структурі товарообігу, перевищення реалізації непродовольчих товарів рівня 1990 р. Найбільш інтенсивні структурні зміни роздрібного товарообороту виявлені в північному регіоні, найменші – в західному.

6. Аналіз структурних змін матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі за період ринкових трансформацій виявив зменшення кількості магазинів та їх частки в загальній кількості об’єктів торгівлі, особливо в сільській місцевості, що позначилося на зменшенні торгових площ та забезпеченості ними населення. При цьому зменшення кількості магазинів відбувалося більш швидкими темпами, ніж торгових площ, що призвело до зростання середнього розміру магазину.

7. Стратегічно важливим для країни є проведення ефективної державної регіональної політики, яка має бути спрямована на зменшення розбіжностей в соціально-економічному розвитку регіонів, включаючи розвиток роздрібної торгівлі. Комплексна оцінка розвитку роздрібної торгівлі в цілому в країні і на міжрегіональному рівні дозволила виявити основні проблеми, визначити точки активізації діяльності та пріоритетні напрями інвестицій на основі тенденцій змін показників, які формують інтегральний показник розвитку. Вона дозволяє здійснювати порівнювальний аналіз регіонів за визначений період часу, на основі якого можлива оцінка ефективності заходів щодо вдосконалення функціонування об’єкта дослідження. Комплексна оцінка за методом побудови інтегрального показника розвитку є індикатором, який вказує на тенденції змін.

8. Для діагностики стану та визначення стратегії розвитку роздрібної торгівлі в роботі запропоновано використовувати рейтингові системи аналізу. Для більш об’єктивної оцінки розвитку роздрібної торгівлі проведено рейтингування за декількома методиками. Проведене рейтингування регіонів показало, що переважна більшість регіонів України мають слабкий вплив на розвиток роздрібної торгівлі країни. Дослідження виявило одного аутсайдера –регіони, який має найменші значення по більшості показників розвитку роздрібної торгівлі. Даний регіон потребуює виваженої стратегії розвитку для підсилення власного впливу на розвиток торгівлі країни.

9. На основі системного підходу в дослідженні розроблені економіко-математичні моделі прогнозування розвитку роздрібної торгівлі областей центрального регіону України, які виявляють тенденцію зменшення забезпеченості населення об’єктами роздрібної торгівлі, в тому числі і магазинами, прогнозоване зростання середнього розміру магазину, забезпеченості населення торговими площами, розповсюдження самообслуговування в магазинах.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов