нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 08 Економічні науки ›› Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 10)

 

Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 (частина 10)

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 

 

Статті у наукових фахових виданнях

1.      Михайленко О.М. Регіональні особливості стану основних засобів внутрішньої торгівлі / Михайленко О.М. // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія "Економічні науки". – Полтава: ПУСКУ, 2004. – № 1(11) – С. 83-88.

2.      Михайленко О.М. Регіональні особливості динаміки роздрібного товарообороту України в період ринкових перетворень / Михайленко О.М. // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: ЛКА, 2005 –Вип. 19. – С. 287-296.

3.      Михайленко О.М. Використання рейтингових систем для діагностики стану роздрібної торгівлі на регіональному рівні / Михайленко О.М. // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон: ХНТУ, 2010. – Вип. 4.– С. 147-154.

4.      Михайленко О.М. Оцінка нестабільності макросередовища роздрібної торгівлі України / Михайленко О.М. // Науковий вісник Вищого навчального закладу «Полтавський університет економіки і торгівлі». Серія "Економічні науки" – Полтава: ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ», 2010. – Вип. 5 – С. 87-92.

 

 

 

Матеріали наукових конференцій

5.      Лісіца В.В. Трансформація форм торгівлі в умовах розвитку конкурентного середовища / Лісіца В.В., Михайленко О.М. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: [Економічна теорія: сучасні проблеми розвитку сфери товарного обігу] – Київ: КНТЕУ, 2002. –  Ч.1.– C.218-220.

6.      Михайленко О.М. Комплексна оцінка розвитку роздрібної торгівлі на регіональному рівні / Михайленко О.М. // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції: [Регіональні проблеми та перспективи розвитку сфери товарного обігу: теорія і практика]. – Вінниця, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, 2003. – C. 372-378.       

7.      Михайленко О.М. Особливості товарної структури роздрібного товарообороту України в період ринкових перетворень / Михайленко О.М. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: [Товарознавство та ринок споживчих товарів у 3-му тисячолітті]. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – С.114-116.

8.      Михайленко Е.Н. Розничная торговля потребительской кооперации в системе торговли Украины / Михайленко Е.Н. // Материалы международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потребительской кооперации России, по итогам научной работы в 2005 г. – Москва: Наука и кооперативное образование, 2006. –  С. 243-244.

9.      Михайленко О.М. Розвиток малого підприємництва в сфері торгівлі України / Михайленко О.М. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: [Маркетинг в малому та середньому бізнесі] – Полтава: ПУСКУ, 2007. – С.96-99.

10.   Лисица В.В. Розничная торговля потребительской кооперации в процес се современных изменений в розничной торговле Украины / Лисица В.В., Михайленко Е.Н. // Материалы  международной научно-практической конференции: [Инновационные процессы в экономике и образовании]. – Ижевск: ООО "Союз оригинал", 2007. – Том 1 – С. 139-142.

11.   Лісіца В.В. Роль культури організації у підвищенні конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації / Лісіца В.В., Михайленко О.М // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: [Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку]. – Полтава: ПУСКУ, 2008. – С. 87-90.

12.   Михайленко Е.Н. Состояние и перспективы развития украинского ритейла / Михайленко Е.Н., Лисица В.В. // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию Российского университета кооперации: [Управление торговлей: теория, практика, инновации]. – Москва: Российский университет кооперации, 2008. – С. 449-451.

13.   Лисица В.В. Развитие современных форматов в розничной торговле потребительской кооперации Украины как фактор повышения ее конкурентоспособности / Лисица В.В., Михайленко Е.Н // Материалы международной  научно-практической конференции: [Пути повышения эффективности экономической и социальной  деятельности кооперативных организаций].– Краснодар: Краснодарский кооперативный институт, 2009. – С . 84-88.

14.   Михайленко О.М. Динаміка структурних змін в роздрібному товарообороті України в період трансформаційних перетворень / Михайленко О.М. // Матеріали  VI міжнародної науково-практичної конференції: [Динаміка сучасної науки-2010]. – Софія: «БялГРАД-БГ», 2010. – Том 4. Економіка.  – С. 8-15.

15.   Михайленко О.М. Конкуренція в торгівлі України / Михайленко О.М. // Матеріали  VI міжнародної науково-практичної конференції: [Східне партнерство -2010]. – Пшемишль, «Наука і дослідження», 2010. – Том 2. Економічні науки. Регіональна економіка. – С. 42-46.

 

 

АНОТАЦІЯ

 

Михайленко О.М. Адаптація потенціалу торговельних систем до потреб регіонального ринку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі". – Полтава, 2010.

У дисертації досліджено та узагальнено теоретико-методологічні засади трансформації торгівлі у відкритій економіці, визначено сутність і потенційні можливості роздрібної торгівлі на регіональних ринках споживчих товарів, проаналізовано трансформаційні зміни роздрібної торгівлі у відкритих економічних системах.

У дисертації визначено і оцінено вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток роздрібної торгівлі регіонів, визначена система показників та критерії аналізу структурних змін роздрібного товарообороту та матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі регіонів; запропоновано методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку роздрібної торгівлі регіонів,  обґрунтовано можливості використання рейтингових систем для формування регіональної стратегії розвитку роздрібної торгівлі; розроблено економіко-математичні моделі прогнозування розвитку роздрібної торгівлі та її матеріально-технічної бази.

Ключові слова: трансформація, роздрібна торгівля, торговельна система, потенціал торговельної системи,  комплексна оцінка розвитку роздрібної торгівлі, рейтингові системи, економіко-математична модель розвитку.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов