нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 3)

 

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 3)

Мета дослідження комплексна аналітика та систематизація теоретичних надбань, що стосуються вивчення процесу сприймання літературного тексту в українському естетичному дискурсі.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

-                       проаналізувати та систематизувати вітчизняні та зарубіжні дослідження процесу естетичного сприйняття, реконструювати моделі сприйняття тексту чільних представників української естетичної думки;

-                       розглянути теоретико-методологічні засади аналізу феномену сприймання літературного тексту, а саме рецептивної естетики, аналітичної, герменевтичної традиції та їх переломлення у вітчизняних дослідженнях;

 

-                       розкрити аналітику сприйняття літературного тексту через відповідні естетичні концепти й аналітичні процедури;

-                       дослідити зміну пріоритетів й особливості естетико-літературознавчих досліджень на перетині західноєвропейської, російської та української естетичної думки;

-                       піддати корекції взаємовпливи естетичних, літературознавчих та літературно-критичних досліджень процесу сприйняття літературного тексту на теренах України;

-                       визначити зміст понять «читання», «текст», «реципієнт», «сприймання», «розуміння», «інтерпретація» в історії класичного українського естетичного дискурсу;

-                       дослідити основні естетичні етапи взаємодії читача з літературним текстом на засадах міждисциплінарного підходу, розкрити значення їх розуміння для аналітичної діяльності літературного критика.

Об’єктом дисертаційного дослідження є український естетичний (в тому числі літературно-критичний) дискурс щодо аналізу літературного тексту.

Предметом дослідження є концепти сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі.

Теоретико-методологічна основа дослідження. Відповідно до поставлених завдань використовуються загальнонаукові методи аналізу: системний, компаративний та історико-культурний – для з’ясування характеру впливу загальнокультурної та філософської ситуації в Західній Європі, Росії, США на формування рецептивних досліджень в українському естетичному дискурсі, при зіставленні естетико-літературознавчих поглядів його представників зі сферою європейських парадигм читацької рецепції; аналітичний – при аналізі першоджерел та творчої спадщини представників українського естетичного дискурсу; герменевтичний – як у процесі роботи над їхніми текстами, так і для виокремлення власне герменевтичних ідей у працях українських естетиків, літературознавців, письменників-публіцистів; структурно-типологічний – при здійсненні реконструкції сфери рецептивних досліджень на теренах України.

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що вперше в українській естетиці здійснено текстологічний аналіз досліджень літературного твору та його сприйняття в контексті вітчизняного естетичного дискурсу; виокремлено особливості естетичного сприйняття, розуміння та інтерпретації літературних текстів в традиціях української критики та естетики, що не має сучасних наукових аналогів.

Новизна дисертації розкривається у наступних положеннях:

-                       вперше детально проаналізовані та систематизовані рецептивні дослідження представників українського естетичного дискурсу, а саме: естетиків, літературознавців, митців-«практиків».

-                       встановлено, що аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі розкривається крізь призму рецептивної естетики, аналітичної та герменевтичної традиції у дослідженні тексту;

-                       доведено, що в українському естетичному дискурсі створено вагомий доробок в осмисленні феномену процесу сприйняття літературного тексту, в інтерпретації відповідних естетичних концептів і аналітичних процедур дослідження літературно-комунікативного процесу;

-                       на підставі порівняльного аналізу поглиблено розуміння особливостей естетично-літературознавчих орієнтирів на перетині західно-європейської, російської та української естетичної думки;

-                       встановлена корекція міждисциплінарних підходів (естетика – психологія мистецтва – літературознавство – критика) до вивчення процесу сприйняття літературного тексту на теренах України;

-                       реконструйовано естетичний тезаурус та рецептивні моделі чільних представників українського дискурсу (Б.-І. Антонича, О.Білецького, І.Франка, О.Потебні) для комплексної аналітики естетичного сприйняття літературного тексту (текст, книга, читання, реципієнт-читач, розуміння, інтерпретація, співтворчість);

-                       дістали уточнення основні естетичні етапи взаємодії читача з літературним текстом, розкрито значення розуміння літературно-комунікативного процесу для аналітичної діяльності літературного критика.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційні положення і висновки дозволяють обґрунтувати комплексний підхід до систематизації досліджень естетичного сприйняття літературного тексту та низки дотичних до процесу рецептивної діяльності категорій у роботах представників українського естетичного дискурсу, а також підкреслити доцільність застосування їх творчого доробку сучасними дослідниками. Результати аналізу можуть бути використані у подальших дослідженнях текстологічної і рецептивної проблематики теоретичної естетики, культурології, мистецтвознавства, літературознавства, художньої критики, зокрема, стати методологічним підґрунтям для розробки відповідних спецкурсів.

Матеріали дисертації були запроваджені в педагогічній роботі автора на лекціях та семінарських заняттях з естетики на гуманітарних факультетах Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, а також під час проведення тематичних семінарів в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов