нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 5)

 

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 5)

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 

У вступі визначено актуальність теми, мету й завдання, об’єкт і предмет дослідження та з'ясовано ступінь наукового опрацювання проблеми, окреслено теоретико-методологічні засади, розкрито наукову новизну, представлено відомості про теоретичну і практичну значущість дисертації.

Перший розділ – «Літературний текст як обєкт читацького сприйняття: текстологічні контексти сучасної естетики» – складається з трьох підрозділів, у межах яких висвітлено провідні теоретичні напрямки і методологічні підвалини дисертаційної роботи, внаслідок чого вимальовується концептуальне поле дослідження.

 

У підрозділі 1.1. – «Аналітична традиція у дослідженні тексту» окреслюються предметні сфери вивчення літературного тексту в сучасних парадигмах гуманітарного знання та виокремлюється рецептивний аспект текстологічних досліджень. Здійснено аналітику засадничих концептів визначення літературного тексту в естетиці, літературознавстві, психології, культурології, філософії.

Обґрунтовано доцільність застосування аналітичного методу у дослідженні сприйняття літературного тексту, що пояснюється необхідністю детального аналізу праць носіїв українського естетичного дискурсу, співвіднесення їх ідей з основними положеннями герменевтики, рецептивної естетики.

Естетична аналітика сприйняття тексту передбачає звернення до особливостей текстів художньої літератури, їхньої відмінності від інших текстів та мовних повідомлень. Специфіка літературного тексту полягає, зокрема, у наявності художніх образів, які здатні через слово вплинути на думки, почуття читачів, викликати естетичні емоції, оцінки. Це вимагає врахування загальнокультурної цінності літературного тексту, здійснення за його допомогою діалогічного зв’язку поколінь, що зумовлює особистісний вимір сприйняття тексту читачами різних епох. Крім того, сучасна аналітика сприйняття літературного тексту пов’язана з врахуванням широкого пласту інтертекстових співвідношень літературних текстів.

Аналітику (від гр. – мистецтво аналізу) визначено як мистецтво розчленування понять, сукупність елементних принципів, за допомогою яких розмірковування набувають доказового характеру.

 

Простежено розвиток мистецтва аналітики від Стародавньої Греції («Аналітики» Арістотеля), через трансцендентальну аналітику Канта, до логічного позитивізму та аналітичної філософії ХХ ст. (Л. Вітгенштайн, Д. Мур, Б. Рассел, Г. Фреге). Досліджено становлення аналітичної традиції в західноєвропейському та американському літературознавстві й естетиці.

Звертається увага на ідеї аналітичної естетики, що розкриті американськими естетиками (М. Бердслі, М. Вейц, Н. Гудмен, А. Данто, Д. Дікі), а також представлені в роботах українських (Л. Левчук, В. Личковах, Є. Дніпровська), російських (В. Гущина, В. Прозерський) естетиків. Деякі з положень аналітичної естетики безпосередньо стосуються процесу сприйняття та інтерпретації художніх творів.

Застосування аналітичної методології в дослідженні сприйняття літературного тексту дає змогу звернутися до аналізу смислу висловлювань представників українського естетичного дискурсу, провести співставлення та порівняння мовних виразів у критиці для їх якомога глибшого розуміння.

У підрозділі 1.2. – «Герменевтична традиція у розумінні літературного тексту» обґрунтовано, що тлумачення, інтерпретація літературного тексту безпосередньо пов’язані з їхнім сприйняттям. Власне вже у процесі естетичного сприйняття відбувається розуміння та тлумачення зафіксованої в тексті інформації. Після цілковитого ж ознайомлення з текстом його інтерпретація може набути нових рис, спровокувавши згодом переспіви, доповнення, а то й появу нових артефактів, в яких читач зафіксує інформацію, витлумачену ним відповідно до свого досвіду, характеру, тезаурусу в процесі співтворчості.

Застосування категорій герменевтики у контексті аналізу сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі є евристично плідним, а отже, в дисертації здійснений розгляд низки понять, розроблених в рамках герменевтичної традиції.

 

Зокрема, поряд з категоріями «розуміння», «тлумачення», «інтерпретація» у герменевтичній традиції досліджуються і поняття «сприйняття», «герменевтичне коло», «передрозуміння», «символ», тощо, що вкрай важливі для аналітики процесу сприйняття тексту. Їх активно використовували й використовують у своїх працях сучасні українські дослідники (Є. Бистрицький, І. Бондаревська, В. Герасимчук, І. Живоглядова, П. Іванишин, С. Кошарний, С. Кримський, В. Малахов та ін.). Окремі елементи герменевтичних ідей в українському естетичному дискурсі розвивали і Г. Сковорода, який звертався до проблем алегоричного тлумачення Біблії, Г. Потебня, досліджуючи аспекти тлумачення змісту речень та тексту, певним чином І. Франко.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов