нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 09 Філософські науки ›› Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 12)

 

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.08 (частина 12)

 

АНОТАЦІЯ

Чабак Л.А. Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.08 – естетика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010.

Аналітика сприйняття літературного тексту в українському естетичному дискурсі розкривається крізь призму рецептивної естетики, аналітичної та герменевтичної традицій у дослідженні тексту. Естетично-літературознавчі орієнтири розглядаються на перетині української, західноєвропейської та російської естетичної думки.

Доведено, що на теренах України розвивався міждисциплінарний підхід до вивчення процесу сприйняття літературного тексту. Окрім представників філософсько-естетичного дискурсу, до нього долучилися літературознавці, психологи, критики, зумовлюючи певний синтез філософських, естетичних, літературознавчих та психологічних напрацювань у дослідженні проблеми рецепції текстів.

Здійснено аналіз тексту як об’єкта читацького сприйняття у нерозривному зв’язку з твором, книгою і використанням «протоестетичних» категорій читання, тлумачення, розуміння у контексті філософії «діалогу», співтворчості, критики.

 

Ключові слова: естетичне сприйняття, реципієнт, читання, текст, переживання, розуміння, інтерпретація, співтворчість, критика.

 

 

АННОТАЦИЯ

Чабак Л.А. Аналитика восприятия литературного текста в украинском эстетическом дискурсе. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.08 – эстетика. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка. – Киев, 2010.

Диссертация посвящена комплексной аналитике и систематизации теоретических наработок, которые касаются изучения процесса восприятия литературного текста в украинской эстетике, литературоведении, критике.

В работе проведен детальный анализ и систематизация рецептивных исследований в работах представителей украинского эстетического дискурса, а именно: эстетиков, литературоведов, художников слова - «практиков» –  тех, кто определенное время жил и работал в пределах украинской территории земель и считал себя так или иначе относящимся к украинской («киеворусской», «малороссийской») общности безотносительно к языковому фактору и политическим пристрастиям.

Аналитика восприятия литературного текста в украинском эстетическом дискурсе раскрывается сквозь призму рецептивной эстетики, аналитической, герменевтической традиций в исследовании текста. Эстетико-литературоведческие ориентиры раскрываются на пересечении западноевропейской, украинской и российской эстетической мысли.

Доказано, что в Украине развивался междисциплинарный подход к изучению процесса восприятия литературного текста. Кроме представителей философско-эстетического дискурса, к нему приобщились и литературоведы, психологи, критики, обусловливая определенный синтез философских, эстетических, литературоведческих и психологических наработок в исследовании проблемы рецепции текстов.

В диссертации проведена реконструкция эстетического тезауруса и рецептивных моделей основных представителей украинского эстетического дискурса, что способствует комплексной аналитике эстетического восприятия литературного текста.

Осуществлен анализ текста как объекта читательского восприятия в неразрывной связи с произведением, книгой и использованием «протоэстетических» категорий чтения, толкования, понимания, в контексте философии «диалога», сотворчества, критики.

Отдельный акцент сделан на аналитике основных эстетических этапов взаимодействия читателя с литературным текстом, таких как чтение, понимание, интерпретация. Рассматриваются эстетические факторы и условия, способствующие полноценному восприятию литературного текста.

Как эстетико-рецептивный процесс рассматривается процесс чтения. Он анализируется как составляющая общего процесса восприятия и одновременно как отдельный этап взаимодействия реципиента с текстом на принципах сотворчества.

Образ читателя-реципиента текста реконструируется в рамках эстетико-психологического аспекта, анализируются изменения его роли в литературно-коммуникативном треугольнике «автор-текст-читатель» со времен Киевской Руси до современности.

Ключевые слова: эстетическое восприятие, реципиент, чтение, текст, переживание, понимание, интерпретация, сотворчество, критика.

 

 

АNNOTATION

Chabak L.A. Analytic of perception of literary text in Ukrainian aesthetic discourse. Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of candidate of philosophical science on the speciality 09.00.08 – Aesthetics. – Taras Shevchenko KyivNational University. – Kyiv, 2010.

Analytic of literary text perception in Ukrainian aesthetic discourse opens up through a prism of reception aesthetics, analytical, hermeneutic traditions in research of text. Aesthetically, literary landmarks are considered at the intersection of Ukrainian, Russian and Western aesthetic thought.

It is proved that on the territory of Ukraine an interdisciplinary approach to the study the process of literary text perception developed. Except for the representatives of aesthetical-philosophical discourse, specialists in literature, psychologists, critics were attached to it, predetermining the certain synthesis of philosophical, aesthetic, literature and psychological works in research of problem of texts reception. The analysis of text is carried out as an object of reader perception in indissoluble connection with composition, book and use of «proto-aesthetic» categories of reading, interpretation, understanding in the context of philosophy of «dialog», co-authorship, criticism.

Keywords: aesthetic perception, recipient, reading, text, experience, understanding,  interpretation, co-authorship, criticism.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов