нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 2)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 2)

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю забезпечення ефективної правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності в Україні, з урахуванням обраної нею стратегії побудови цивілізованих ринкових відносин, забезпечення соціальної орієнтації економіки й інноваційного соціально-економічного розвитку, що має спиратися насамперед на активізацію власного інтелектуального потенціалу. Сприяння ефективному використанню досягнень творчих особистостей, зокрема, вчених, які здатні генерувати нові ідеї і втілювати їх у реальні технології та продукцію, що і становить собою основний, найважливіший напрямок державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Взаємодія освіти й науки є комплексним процесом, у якому вищі навчальні заклади (далі – ВНЗ) відіграють провідну роль, де навчальний процес і проведення наукових досліджень взаємопов'язані, взаємозалежні й забезпечують єдність засвоєння і передачі знань. Проте, головним учасником інтелектуальної творчої діяльності виступають не ВНЗ, а особи, які здійснюють у них наукову, педагогічну і науково-технічну діяльність, тобто науково-педагогічні працівники (далі – НПП).   
 Система національної вищої освіти має значний науковий і педагогічний потенціал. Більшість університетів активно співпрацює з науковими установами Національної й галузевих академій наук. Активізується робота з утворення науково-навчальних центрів, спільних факультетів, кафедр і дослідницьких лабораторій.

Однак, проблемних питань у цій сфері досить багато: недосконала система планування наукової творчості у ВНЗ; брак механізму реалізації прав на результати власної творчої наукової діяльності; декларативний характер гарантій їх діяльності; немає чітких критеріїв оцінки результатів творчої діяльності НПП; неналежна й недостатньо врегульована система матеріального й морального стимулювання цієї діяльності; відсутність дійових способів захисту суб’єктивних авторських прав НПП.

Питанням авторських прав НПП ВНЗ і раніше приділялась увага вчених, але за браком визначення цих прав на законодавчому рівні досконалого вивчення зазнали лише окремі аспекти творчої діяльності. Зокрема, аналізувались організація наукової діяльності у вищій школі й порядок отримання її результатів, будувалися припущення щодо можливості належності авторських прав НПП.

Закріплення в законодавстві загальних засад наукової творчості викликало потребу у з’ясуванні й конкретизації основних її положень. Це стосується визначення правового статусу НПП як суб’єктів наукової творчої діяльності. Аналіз наукової цивілістичної літератури свідчить, що багато аспектів правового статусу цих суб’єктів, не отримало одностайного підходу на законодавчому й доктринальному рівнях. Залишаються дискусійними питання, що стосуються правової природи авторських особистих немайнових і майнових прав НПП, підстав їх виникнення й процесу самостійного здійснення такими суб’єктами, шляхом укладення відповідного авторського договору, а також порядок охорони й захисту суб’єктивних авторських прав.

Такий стан наукового розроблення проблем, невизначеність ключових питань правового статусу НПП як суб’єктів авторського права, безумовно, аж ніяк не сприяє розвитку наукової творчості. Ось чому, поглиблене дослідження правового регулювання авторських прав НПП ВНЗ покликано проаналізувати вади останніх й визначити шляхи вирішення існуючих правових проблем.

Правова природа авторських прав НПП ВНЗ в Україні на рівні дисертаційних досліджень не розглядалась, хоча окремі питання дослідження авторських прав НПП ВНЗ тією чи іншою мірою вивчались такими вченими, зокрема:

Б.С. Антимонов, Г.О. Барабаш, С.М. Братусь, А.І. Ваксберг, Е.П. Гаврілов, М.В. Гордон, Р.О. Денисова, О.В. Дзера, В.А. Дозорцев, М.Д. Єгоров, Ю.М. Капиця, В.І. Корецький, Н.С. Кузнєцова, Б.Д. Лебін, Р.А. Майданник, М.І. Нікітіна, А.Е. Пашерстник, О.А. Підопригора, О.О. Підопригора, В.О. Рассудовський М.П. Рінг, В.І. Серебровський, Р.О. Стефанчук, М.О. Стефанчук, К.А. Флейшиць, Г.А. Ципкін, С.А. Чернишева, Р.Б. Шишка, та ін. Теоретичним підґрунтям дисертаційного дослідження послужили висновки, викладені в працях відомих фахівців-цивілістів із загальних проблем цивільного права, як от: С.М. Бервено, В. П. Грибанов, О.С. Йоффе, В.В. Луць, Є.О. Мічурін, Ю.К. Толстой, Я.М. Шевченко та ін. У роботі також використані праці таких зарубіжних вчених, як: В.Веінке, В. Лендес, Р. Познер, В.О. Хохлов та ін.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Тематика дисертаційного дослідження обрана відповідно до пунктів 2.10. Наказу МВС України від 05.07.2004 № 755 «Пріоритетні напрями наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004-2009 років» та п. 9.1 (Проблеми цивільного права і процесу в світлі інтеграційних процесів) «Пріоритетних напрямків наукових досліджень ХНУВС на період 2006-2010р.».

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов