нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 3)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 3)

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення правової природи авторських прав НПП ВНЗ, підстав їх виникнення й особливості здійснення, розроблення науково обґрунтованих пропозицій з удосконалення законодавства у сфері охорони цих прав.

Досягнення поставленої мети викликає потребу вирішити такі завдання: визначити позитивні й негативні тенденції розвитку наукової творчої діяльності в Україні та визначити можливі напрямки її удосконалення; охарактеризувати правову природу суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ, що виникають при здійсненні наукової діяльності, а також галузеву належність норми правового регулювання цих прав; розробити дефініцію доктринального поняття «авторські права НПП ВНЗ» і з’ясувати їх місце в системі цивільних прав; визначити підстави виникнення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ; розкрити порядок і способи здійснення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ; окреслити особливості здійснення авторських прав цими суб’єктами на підставі відповідного авторського договору; установити особливості застосування способів захисту суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ; сформулювати наукові висновки і практичні рекомендації по вдосконаленню правового регулювання авторських прав НПП.

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, пов’язані з охороною авторських прав НПП ВНЗ.

Предметом дослідження є суб’єктивні авторські права НПП ВНЗ.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети застосовувались загальні та спеціальні наукові методи, серед яких виділяємо діалектичний, формально-логічний, історичний, порівняльно-правовий і системний методи пізнання. Діалектичний дозволив розглянути авторські права НПП у їх розвитку та взаємозв’язку. Застосування історичного методу показує розвиток законодавства і правової доктрини про авторські права НПП ВНЗ. Формально-логічний сприяв виявленню суперечливостей у понятійному апараті творчої, науково-педагогічної діяльності у ВНЗ і формулюванню висновків і рекомендацій, які ґрунтуються на таких принципах логіки, як визначеність, послідовність і несуперечливість суджень. Метод аналізу й синтезу використовувався при дослідженні підстав виникнення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ та порядку їх здійснення. Порівняльно-правовий став у нагоді для аналізу поняття «авторські права НПП ВНЗ» та особливостей здійснення цих прав, передбачені законодавством України, порівняно з іноземними правовими аналогами. За допомогою системного методу з’ясовано місце авторських прав НПП ВНЗ у системі цивільних прав.

Наукова новизна одержаних результатів. У межах дослідження одержано такі результати, що мають наукову новизну:

 

Уперше:

 –встановлено, що виникнення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ обумовлено юридичним складом з послідовним накопиченням елементів, а саме: (1) обрання НПП за конкурсом та призначення його на посаду (для керівників ВНЗ); (2) факт перебування на відповідній посаді НПП ВНЗ; (3) створення відповідного об’єкта авторського права (наукового твору).

  наводиться доктринальне поняття «здійснення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ», під яким пропонується розуміти дії НПП ВНЗ, спрямовані на реалізацію особистих немайнових і майнових авторських прав у будь-якій незабороненій законом формі з метою досягнення відповідного наукового творчого результату й забезпечення їх особистих немайнових і майнових прав.

 

надано визначення авторського договору про винагороду, який тлумачиться як, договір, за яким одна сторона (творець – НПП ВНЗ) зобов'язується передати майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності (науковий твір) відповідно до вимог другій стороні (роботодавцю), а друга сторона зобов’язана виплатити НПП винагороду, розмір якої зумовлено цим договором.

 

Дістали подальшого розвитку:

– поняття «наукова творчість у ВНЗ» та порядок здійснення авторських прав на результати останньої. Установлено, що здійснення суб’єктивних авторських прав НПП залежить від низки суб’єктивних та об’єктивних чинників. До перших відносимо інтерес творця, що може бути зумовлений моральними й матеріальними способами стимулювання й заохочення до наукової діяльності, фахова освіта, наявність відповідного рівня знань і навичок. До об’єктивних належать потреби суспільної практики, які знаходять свій прояв у наукових програмах різних рівнів, колективних та індивідуальних планах відповідного структурного підрозділу ВНЗ.

– положення про те, що правовідносини, що виникають при здійсненні наукової й науково-педагогічної діяльності у ВНЗ за своєю при­родою є комплексними, виходячи з того, що підставами виникнення суб’єктивних авторських прав НПП є, як норми авторського права, так і трудового.  Проте з огляду на специфіку приватного права та приватні засади використання об’єктів права інтелектуальної власності основним у врегулюванні зазначених відносин є приватноправовий напрям, який більшою мірою властивий саме цивільному праву;

– правовий припис, що НПП ВНЗ є суб’єктом авторського права й має відповідні суб’єктивні авторські права на результати своєї наукової творчої діяльності в разі створення ним об’єкта авторського права чи отримання майнових прав на підставі авторського договору;

 

Удосконалено й впорядковано:

– систему принципів та способів здійснення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ. До вказаних принципів відносимо загальноправові (конституційні), загальні цивільно-правові, інституційні та спеціальні. Серед способів здійснення виділяємо самостійне здійснення, з дозволу ВНЗ або на підставі договору.

 

– форми та способи захисту суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ, що полягають у застосуванні загальних цивільно-правових способів, спеціальних, визначених окремими нормативно-правовими актами та індивідуальних – цивільно-правовими договорами.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов