нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 4)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 4)

Практичне значення одержаних результатів. Напрацювання та рекомендації наведені в дисертації можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях правового регулювання авторських прав НПП ВНЗ. Науково-прикладне значення отриманих результатів полягає в тому, що висновки і пропозиції авторки, що містяться в роботі можуть бути використані в правотворчій роботі, а саме, при вдосконаленні законодавства України Цивільного кодексу України (далі – ЦК), Кодексу законів про працю (далі Кзпп), Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність», Закону України «Про авторське право та суміжні права» та інших нормативно-правових актів, що стосуються регламентації авторських прав НПП ВНЗ.

Результати даного дослідження можуть застосовуватись у навчальному процесі в юридичних та інших ВНЗ України при вивченні таких дисциплін, як «Цивільне право України», «Право інтелектуальної власності України», «Авторське право» в тому числі й на факультетах підвищення кваліфікації, а також при написанні підручників, науково-практичних посібників, підготовці коментарів до цивільного законодавства, при розробці методичних рекомендацій для студентів.

Напрацювання цієї роботи вже застосовувались у навчальному процесі при викладанні курсу «Цивільне право України» на юридичному факультеті, курсу «Право інтелектуальної власності» на філософському, психологічному й радіофізичному факультетах Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Апробація результатів дисертації здійснювалась у процесі проведення семінарських і практичних занять з курсу «Цивільне право України», «Право інтелектуальної власності» для студентів Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Про основні положення й висновки даної  наукової роботи неодноразово доповідалось на кафедрі цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ і на кафедрі цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Вони також обговорювалися на наукових та науково-практичних конференціях, круглих столах: 1) Міжнародна науково-педагогічна конференція  (21-22 вересня 2007 р., м Макіївка); 2) ІІ Міжнародна студентська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Проблемні питання цивільного та господарського права» (м. Харків, 16 лютого 2007 р.); 3) Міжнародна цивілістична конференція студентів та аспірантів (4-5 квітня 2008 р., м. Одеса); 4) Міжнародно-практична конференція «Від громадянського суспільства – до правової держави» (24.04.2009 м. Харків); 5) Міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам’яті О.А. Пушкіна (23. 05. 2009,  м. Харків).

Публікації. Основні положення й висновки дисертаційного дослідження оприлюднені в 5 наукових статтях у фахових виданнях та в 5 тезах наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації зумовлена метою й завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, 3-х розділів, що містять 8 підрозділів, висновків, додатку та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 186 сторінок, в тому числі список використаних джерел на 17 сторінках, із 210 найменувань.

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету, завдання, об’єкт, предмет та методологію, сформульовано основні положення, що відображають зміст та ступінь наукової новизни отриманих результатів; розкрито їх практичне значення, форму та місце апробації, можливі напрями подальшого використання.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов