нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 12 Юридичні науки ›› Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 5)

 

Авторські права науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 (частина 5)

 

Розділ 1 «Поняття авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: аналіз проблеми» складається з трьох підрозділів теоретико-проблемного чи постановочного спрямування із визначенням чинників проблеми та її проявів. 

   У підрозділі 1.1. «Обґрунтування проблеми та вибір напрямків її вирішення» автор аналізує ступінь розробленості проблеми правової охорони права інтелектуальної власності в Україні, підкреслює її активну участь з вказаного напрямку у міжнародних відносинах, відзначає процес створення сучасної законодавчої бази щодо охорони цього права. Але при цьому акцентує увагу на  недостатньому рівні охорони та захисту наукової творчості, що зумовлений суттєвим погіршенням матеріального забезпечення науки, браком належної правової основи, що стимулювала б діяльність у цій царині, відсутністю механізму реалізації прав на результати наукової творчості, декларативний характер гарантій наукової творчої діяльності вчених в Україні. Всі ці фактори становлять загрозу інтелектуальній спадковості поколінь, призводять до втрати наукових шкіл, наукового кадрового потенціалу держави.

 

Законодавчо не повністю визначено правове становище особи, яка є суб’єктом наукової творчої діяльності. Виходячи зі змісту ст.433 ЦК України та ст. 8  Закону України «Про авторське право та суміжні права», твір, що стосується науки або твір у цій галузі може бути створений особою, діяльність якої пов’язана з наукою або здійснюється в науковій галузі. Можна виділити декілька категорії осіб, діяльність яких стосується науки. Відповідно до ст.4 цього ж Закону, до суб’єктів наукової й науково-технічної діяльності належать НПП і науковий працівник. Однак, на відміну від наукового працівника та інших суб’єктів наукової діяльності, правовий статус НПП, його права, обов’язки, правові гарантії як учасника наукової діяльності законодавством не розкриваються, що унеможливлює визначення характеру його діяльності і ставить під сумнів його належність до суб’єктів авторського права.       

У підрозділі 1.2 «Правова природа суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» автор доходить висновку, що у процесі здійснення наукової й науково-педагогічної діяльності у НПП ВНЗ, виникають трудові й авторські права, що складають зміст відповідних правовідносин. Основна проблема в регулюванні зазначених відносин зводиться до того, нормами якої галузі права слід регулювати ці відносини між НПП та ВНЗ – трудової чи цивільної, чи може йтися про змішаний характер регулювання.

Дисертант погоджується з позицією Б.С Антимонова і К.А. Флейшиць, про те, що внаслідок створення твору на підставі трудового договору виникають два види правовідносин – трудові й авторські. При цьому зазначається, що  норми авторського права спрямовані на врегулювання правового становища НПП як автора. Норми права трудового впорядковують виключно трудові відносини, у яких НПП бере участь. Разом же вказані норми спрямовані на регламентацію наукової творчої діяльності, яка має певні особливості, що відрізняють її від інших видів творчості.

Регламентація суб’єктивних авторських прав НПП забезпечується як імперативними, так і диспозитивними нормами права. Норми що регулюють порядок укладання і припинення трудового договору між НПП та ВНЗ, а також ті що регламентують порядок притягнення суб’єктів до відповідальності в разі порушення правил внутрішнього трудового розпорядку або умов трудового договору, – є  імперативними. Диспозитивність притаманна творчій діяльності НПП з урахуванням та дотриманням норм закону, педагогічної етики, моралі.

Сам процес наукової творчості безпосередньо не піддається нормуванню у зв’язку з неможливістю спостереження та контролю розумової діяльності вчених. Правового впорядкування вимагають тривалість робочого часу, оплата праці вчених, матеріальне стимулювання їх творчості, планування наукових досліджень тощо.

 

У підрозділі 1.3. «Підстави виникнення суб’єктивних авторських прав науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» зазначається що виникнення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ може бути зумовлено його інтересом до пізнання нового, раніше невідомого, чи, навпаки, до зміни вже існуючих стереотипів у науці, розвитку окремих її напрямків, потребою в матеріальному збагаченні, моральному задоволенні. Проте загальних причин недостатньо для виникнення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ. Для цього потрібні ще й спеціальні умови, серед яких можна назвати юридичний факт та правосуб’єктність особи.  

Дисертантом стверджується що виникнення суб’єктивних авторських прав НПП ВНЗ обумовлено юридичним складом з послідовним накопиченням елементів, а саме: (1) обрання НПП за конкурсом та призначення його на посаду (для керівників ВНЗ); (2) факт перебування на відповідній посаді НПП ВНЗ; (3) створення відповідного об’єкта авторського права (наукового твору). Виникнення суб’єктивних авторських прав обумовлено наявністю в НПП відповідного типу правосуб’єктності, що залежить від достатнього рівня знань, необхідних для наукової й педагогічної діяльності, а також  цивільних і трудових правовідносин.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов