нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 10 Філологічні науки ›› АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 4)

 

АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 4)

Практичне значення. Здобуті результати та теоретичні висновки можуть бути використані для розробки нових курсів з історії зарубіжного письменства та теорії літератури; написання підручників і посібників, присвячених дослідженню німецькомовного літературного процесу, аналізу творчої спадщини провідних репрезентантів австрійської та німецької культур.

Особистий внесок здобувача полягає у комплексному дослідженні австрійської малої прози ХХ ст. Вибудувано цілісну концепцію розвитку австрійської новелістики окресленого періоду з огляду на її генологічну парадигму та особливості рецепції. У рамках взаємозв’язку значень «генологічної парадигми» та «проблеми рецепції» вивчено специфіку творчої манери цілої низки австрійських письменників, розкрито своєрідність їхнього художнього письма. Усі концептуальні ідеї й висновки дисертації є особистим результатом дисертанта. Використання надбань попередників у роботі чітко позначені посиланнями на відповідні джерела й представлені у списку опрацьованої літератури.

Апробація роботи. Дисертацію обговорено та рекомендовано до захисту на засіданні кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 4 від 26 жовтня 2010 р.). Основні положення дисертації викладені у доповідях, виголошених на таких наукових форумах: всеукраїнській науково-практичної конференції «Українське слово мовами народів світу» (Дрогобич, 2007–2010); всеукраїнській науковій конференції «Нагуєвицькі читання» (Дрогобич, 2007–2010); міжнародній науковій конференції «Криза теорії» (Чернівці, 2007); міжнародній науковій конференції «Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті» (Луцьк, 2007); всеукраїнській науково-практичній конференції «Перекладознавство. Літературознавство. Мовознавство: Тенденції розвитку на зламі ХХ–ХХІ ст.» (Дрогобич, 2007); всеукраїнській науковій конференції «Новітня теорія літератури і проблеми літературної антропології» (Тернопіль, 2008); міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми германістики в Україні» (Дрогобич, 2008); міжнародній конференції «Німецькомовні літератури ХІХ–ХХІ ст.: міфи і деміфологізація» (Київ, 2008); міжнародній науковій конференції «Мультикультурні аспекти сучасного літературознавчого дискурсу» (Чернівці, 2008); міжнародній науковій конференції «Творчість Григорія Кочура в контексті української культури ХХІ віку: До 100-річчя від дня народження Майстра» (Львів, 2008); всеукраїнській науковій конференції «Слобожанщина: літературний вимір» (Луганськ, 2009, 2010); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2009); міжнародній конференції «Німецькомовна література від ХІХ до ХХІ ст.: діалог культур та пошук ідентичності» (Полтава, 2009); науковій конференції «Творчість Дмитра Павличка в контексті української культури» (до 80-річчя письменника)» (Тернопіль, 2009); V всеукраїнській науковій конференції «Документалістика початку ХХІ ст.: проблеми теорії та історії» (Луганськ, 2009); міжнародній науковій конференції «Мова як світ світів. Поетика і граматика» (Київ, 2009); всеукраїнській науково-практичній конференції «Роль перекладу в контексті взаємодії національних культур: дискурс сучасності» (Дрогобич, 2009); міжнародній науковій конференції «Вісниківська традиція у літературі ХХ ст.: концепти, особливості стилю, світові контексти» (Дрогобич, 2010); XXIII міжнародній транслатологічній конференції «Помилка (та її наслідки) у перекладі» (Ченстохова, Польща, 2010).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 40 наукових праць: три монографії («Австрійська література: моделі рецепції тексту», «Мала проза Томаса Бернгарда: контекст рецепції та генології», «Австрійська мала проза ХХ століття: художня світобудова») та 36 наукових статей, із них 29 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Структура і зміст роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (834 позиції) і додатків (інтерв’ю з А. Зєлінським). Обсяг роботи без списку літератури – 418 стор., повний обсяг – 519 стор.

 

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов