нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 10 Філологічні науки ›› АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 6)

 

АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 6)

У підрозділі 1. 2. – „Конструкт традиції у процесі розвитку жанру” – осмислено специфіку проблеми жанрової типології у німецькомовному культурному ареалі крізь призму переємності досвіду. Визначення базових параметрів моделей генологічної парадигми австрійської малої прози ХХ ст. передбачає врахування конкретної реалізації її жанрового потенціалу, а також абстрагування її рис передусім від творів аналогічного типу у німецькому та швейцарському письменстві. Важливі узагальнені особливості літературного тексту короткої наративної форми, що зримо виказують його відмінність від великих епічних жанрів. У цьому плані заслуговує на увагу при аналізі текстових структур малої прози таке явище, як «формальний міметизм» (М. Ґловіньскі). Воно пов’язане з оповіддю від «Я-особи», яка створює у реципієнта враження автентичності подій з життя наратора. Цей ефект досягається завдяки наслідуванню автором розмовних елементів задля передачі почуттів і емоцій персонажів, зокрема, у внутрішньому монолозі. Переконливі приклади містяться у творах «Лейтенант Ґустль» А. Шніцлера, «Спогад про прекрасні дні» Г. ф. Гофманнсталя, «Сільський лікар» Ф. Кафки, «Амок» Ш. Цвайґа, «Шапка» Т. Бернгарда, «Оглядини оранжереї» Ґ. Ф. Йонке, «Три гірські оповідання» Б. Гелла, «Новини з півночі та півдня» Г. К. Артманна, «Нічне царство доктора Ліпського» Г. Айзендле.

Новела «Лейтенант Ґустль» А. Шніцлера – взірець наративної конструкції з огляду на тлумачення та інтерпретацію художніх досягнень австрійських авторів різних поколінь, у тім числі й Г. ф. Гофманнсталя, Ф. Кафки, Ш. Цвайґа чи Т. Бернгарда. Новелістична побудова традиційно вважається довершеним утіленням моделі малої епічної форми. У дисертаційній роботі подано історичний екскурс щодо початкового етапу становлення наукового зацікавлення жанром новели та її першоформ (середньовічний віршований епос, «чернечі легенди», «мере»). Це зумовлене потребою цілісного огляду досліджень, що в історичному зрізі дають уявлення про принципи відокремлення новели у німецькомовному просторі від споріднених різновидів – оповідання, ескізу, нарису, казки, притчі, фейлетону, анекдоту. Підвалини для формування й закріплення теоретичних знань про жанрову специфіку німецькомовної новели були закладені наприкінці ХVIII – на початку ХІХ ст.

У підрозділі 1. 3. – „Сутність жанрової типології: поетика новели” – осмислено теоретичну природу жанру на тлі програмних висловлювань німецькомовних письменників першої половини ХІХ ст. Теоретичним аспектам жанрової сутності та форми новели відведено чільне місце у колі зацікавлень Ф. Шлеґеля. Німецький учений підкреслив необхідність неупередженої подачі фактів – у розумінні гуманістичних засад – задля повноцінного розкриття загальнолюдських ідеалів у мистецтві слова, у тім числі й у новелі. Сутнісні засади поетики Ф. Шлеґель виклав у тексті «Бесіда про поезію». Літературні роди – епос (поєднання об’єктивного та суб’єктивного начал), лірика (суб’єктивне начало) та драма (об’єктивне начало) – він систематизував у хронологічній послідовності, де первинним жанром є епіка, а наймолодшим – трагедія. Такий поділ дещо суперечив засадам, які проголошував його сучасник Ґ. В. Ф. Геґель. У розумінні німецького філософа жанрова тріада характеризується в такий спосіб: епос – елемент об’єктивності; лірика – елемент суб’єктивності; драма – сполука об’єктивного та суб’єктивного елементів. Дієвою постає закономірність, коли образи митців як головних дійових осіб прозоро прочитуються у низці прозових текстів, у тім числі малої епічної форми. Підтвердження цьому – твори В. Г. Вакенродера («Незвичайне музичне життя композитора Йозефа Берґлінґера»), Е. Т. А. Гофмана («Кавалер Ґлюк»), А. Шаміссо («Неймовірна історія Петера Шлеміля»), Й. Айхендорфа («Мармурова статуя»).

З ім’ям Л. Тіка пов’язується розвиток теорії «поворотного пункту» як невід’ємної складової новели. Її автор зміщував акцент на структуруючу роль форми. У процесі формування свого письма митець розробляв різні стильові пласти жанрових модусів. Унаслідок цього його погляди зазнали помітної корекції та еволюції. Тому і його міркування про місце поняття «вендепункт» у структурі новели доцільно розглядати у зрізі пошуків власних художніх відкриттів. У теорії Л. Тіка можна виокремити два стрижневі моменти: а) центральне місце поворотного пункту у структурі новели; б) перспектива багатозначності поворотного пункту. Своєрідної ідейно-стильової спрямованості новелі надають чудернацькі, примхливі, жартобливі, трагіко-комічні, а також фантастичні «кольори й характери». Фантастичне начало складає виразну рису романтичної новели, що зближує її з фольклорним жанром – чарівною казкою. До засобів зображення реальності за допомогою мотивованого використання надприродних образів активно вдавалися К. Брентано та Е. Т. А. Гофман.

Потенціал активного засвоєння й переосмислення на рівні пізнавальної парадигми зберігає у генологічному дискурсі новели і так звана «соколина теорія» («Falkentheorie») П. Гайзе. Ця поняттєва категорія належить – поруч із дефініціями «нечувана подія» Й. В. Ґете та «поворотний пункт» Л. Тіка – до особливо плодотворних (К. К. Полгайм). Логіка формування визначальних координат німецькомовної новели: рух від класичної романської традиції на рівні своєрідного відштовхування від відомого – до нового мистецького результату. Концепція П. Гайзе привнесла специфічну схематизацію форми новели та адекватно розкрила загальний принцип взаємодії компонентів у її структурі. Провідні носії культурної спадщини німецького народу (К. М. Віланд, Й. В. Ґете, Е. Т. А. Гофман, Г. Клайст, Ф. Шлеґель, А. В. Ф. Шлеґель, Ф. Шлаєрмахер, Л. Тік, Ф. Т. Фішер, Т. Мундт, Ф. Геббель, Т. Шторм, Ф. Шпільгаґен, П. Гайзе, П. Ернст) суттєво розширили контекст жанрово-тематичних чинників. Вони спонукали до зародження й розвитку різноманітних видів духовної творчості, що безпосередньо або опосередковано пов’язується з літературною взаємодією і ширше – з благотворними художніми впливами. В їхній основі – процес осмислення та критичної оцінки кращих надбань національного та чужорідного письменства. Німецько-австрійські культурні взаємозв’язки творять не локально-ізольовану позицію, а сугестивну матерію. Її джерела фіксують норму традиції. Згадана тенденція животворно відобразилася у художній манері таких репрезентантів австрійської літератури, як А. Штіфтер, М. Ебнер-Ешенбах, Ф. Заар, Л. Анценґрубер, П. Розеґґер, К. Е. Францоз, Я. Ю. Давід. Ремінісценції з творчістю Е. Т. А. Гофмана, яка сповнена символічних, містичних, гротескних образів, відчутні у творців австрійської малої прози ХХ ст. З-поміж них варто виокремити імена А. Шніцлера, Ґ. Майрінка, Ф. Кафки, Ф. Набла, Ф. Герцмановскі-Орландо.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов