нас уже
4524
 
  UA   RU
 
ОГОЛОШЕННЯ Керівництво Знай наших
  ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

Місія, завдання та форми діяльності
Наша історія
Відзнаки
Наглядова Рада
Експертна рада
Наші партнери
Золота медаль
Новини
ЗМІ про нас
Фотоальбом
Приєднатися
Контакти

  ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ

  Служба підписки на Вісник обдарованої молоді

E-mail:
Ваше ім'я:
 

  ДІЯЛЬНІСТЬ

Законодавство

  ФАЙЛОВИЙ АРХІВ

Видання союзу обдарованої молоді
Науково-популярний журнал КРАЇНА ЗНАНЬ
01.1 Математика
01.2 Фізика
01.3 Астрономія і космонавтика
01.4 Інформатика
02 Хімічні науки
03 Біологічні науки
04 Геологічні науки
05 Технічні науки
07 Історичні науки
08 Економічні науки
09 Філософські науки
10 Філологічні науки
11 Географічні науки
12 Юридичні науки

Реклама:

Ви знаходитесь тут: Головна ›› 10 Філологічні науки ›› АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 17)

 

АВСТРІЙСЬКА МАЛА ПРОЗА ХХ СТОЛІТТЯ: ГЕНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА І ПРОБЛЕМИ РЕЦЕПЦІЇ: автореф. дис... док. філол. наук: 10.01.04 (частина 17)

АНОТАЦІЯ

Зимомря І. М. Австрійська мала проза ХХ століття: генологічна парадигма і проблеми рецепції. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальностями: 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.01.06 – теорія літератури. – Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.

У дисертації розкрито феномен австрійської малої прози, специфіку її рецептивної та генологічної парадигм у контексті німецькомовного літературного процесу. Уперше в українському літературознавстві на контекстуальному тлі розглянуто особливості поетики австрійської малої прози ХХ ст. у типологічних зрізах і зіставленнях з німецькою малою прозою аналізованого періоду, а звідси – і такі складники дослідження, як рецептивна естетика та генологічна парадигма. Аналіз історико-літературного матеріалу увібрав широке коло праць австрійських, німецьких, швейцарських, українських, польських, російських, словацьких, чеських, болгарських, угорських літературознавців. На основі детального розгляду дослідницького масиву, що містить розгалужений комплекс актуальних питань для словесної науки на новітньому етапі її розвитку, розроблено власну концепцію інтерпретації художніх зразків малої епічної форми австрійських письменників (К. Е. Францоз, А. Шніцлер, Г. Гофманнсталь, Р. М. Рільке, Ф. Кафка, Р. Музіль, Й. Рот, І. Айхінґер, І. Бахманн, Т. Бернгард, А. Зєлінскі, П. Гандке, Е. Фітцбауер, М. Ган, Г. Кунер). Названі автори відтворили широкий спектр уявлень австрійського суспільства про перипетії ХХ ст. Результати дослідження дали можливість систематизувати та узагальнити основоположні складові поетики австрійської малої прози ХХ ст.

Ключові слова: австрійська література, мала проза, генологічна парадигма, генологія, рецепція, жанр, стиль, інтертекстуальність, полікультурний простір, австрійсько-українські літературні взаємодії, авторська позиція.

 

АННОТАЦИЯ

Зимомря И. Н. Австрийская малая проза ХХ века: генологическая парадигма и проблемы рецепции. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора филологических наук по специальностям: 10.01.04 – литература зарубежных стран, 10.01.06 – теория литературы. – Институт филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. – Киев, 2011.

В диссертации раскрыто феномен австрийской малой прозы, специфику ее рецептивной и генологической парадигм в контексте немецкоязычного литературного процесса. Впервые в украинском литературоведении на контекстуальном фоне рассмотрены особенности поэтики австрийской малой прозы ХХ века в типологических сопоставлениях с немецкой малой прозой рассматриваемого периода, что обусловило привлечение и таких составляющих исследования, как рецептивная эстетика и генологическая парадигма. Анализ историко-литературного материала охватил широкий круг работ австрийских, немецких, швейцарских, украинских, польских, русских, словацких, чешских, болгарских, венгерских литературоведов. На основании детального рассмотрения исследовательского массива, содержащего разветвленный комплекс актуальных вопросов для словесной науки на новейшем этапе ее развития, разработана собственная концепция интерпретации художественных текстов краткой эпической формы австрийских писателей (К. Э. Францоз, А. Шницлер, Г. Гофманнсталь, Р. М. Рильке, Ф. Кафка, Р. Музиль, Й. Рот, И. Айхингер, И. Бахманн, Т. Бернхард, А. Зелински, П. Хандке, Э. Фитцбауер, М. Ган, Г. Кунер). В произведениях названных авторов отображен широкий спектр представлений австрийского общества о перипетиях ХХ века. Результаты исследования дали возможность систематизировать и обобщить основные составляющие поэтики австрийской малой прозы ХХ века.

Ключевые слова: австрийская литература, малая проза, генологическая парадигма, генология, рецепция, жанр, стиль, интертекстуальность, поликультурное пространство, австрийско-украинские литературные взаимосвязи, авторская позиция.

 

 
Існує щось рідкісніше, тонше, більш дивовижне, ніж обдарованість. Це здатність визнавати обдарованість інших.

Елберт ХАББАРД

  СЛОВО ГОЛОВИ СОЮЗУ
Вадим Герасимович

Будьмо собою і не зважаймо, що наш шлях крізь терни, адже він веде до немеркнучих зірок!

  ПРИЄДНАТИСЯ

Освіта та... новий погляд на освіту

Яндекс.Метрика

Освітній портал Коаліція українських неурядових організацій
Реклама:
    Copyright © 2005-2010 Офіційний сайт ВМГО "Союз обдарованої молоді" (СОМ) All rights reserved Cоздание сайтов